ImProdis to informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.

ImProdis
1.Poziom produkcyjny
ImProdis

Warstwa, w której realizowane są konkretne zlecenia i zadania. Odpowiada za wykonanie planów i jest źródłem wszelkich informacji na temat przebiegu procesu, realizacji produkcji i jakości produktu.

Narzędzia ImOperator oraz ImDiagnostics pozwalają na wprowadzenie do systemu rzeczywistych informacji wprost z procesu: pozyskanych z maszyn oraz tych deklarowanych przez operatorów. Jednocześnie zapewniają informacje o bieżących zadaniach do wykonania.

2.Poziom operacyjny
ImProdis

Warstwa, w której sprawowana jest bezpośrednia kontrola nad bieżącym przebiegiem procesu i realizacją aktualnego planu produkcji. Na tym poziomie monitorowana jest efektywność zarówno całych linii produkcyjnych jak i poszczególnych gniazd roboczych.

Narzędzia ImSupervisor oraz ImViewer wspierają kierowników wydziałów, kierowników utrzymania ruchu, mistrzów, brygadzistów etc. Zapewniają im informacje niezbędne do analizy bieżących problemów jak i możliwość zarządzania operacyjnego.

3.Poziom zarządczy
ImProdis

Warstwa odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru, monitoring realizacji produkcji i zarządzanie operacjami. Na tym poziomie rozliczany jest poziom wykonania dotychczasowych planów oraz wyznaczane są nowe cele na przyszłość.

Narzędzie ImPortal dzięki predefiniowanym raportom i starannie dobranym wskaźnikom wspiera kadrę zarządzającą w procesie analizy rezultatów przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji kształtujących przyszłość organizacji.

Moduły

ImPortal

to portal www prezentujący w postaci graficznej informacje zebrane i przetworzone przez system. Zawiera predefiniowane zestawy raportów i analiz pogrupowane i dostosowane do potrzeb użytkowników na 3 poziomach firmy: poziomu kierowniczego, operacyjnego oraz zarządczego.

ImViewer

jest aplikacją pozwalającą na pozyskanie informacji o obecnych stanach maszyn, zleceń produkcyjnych oraz informacjach o operatorach w czasie rzeczywistym. Można go wykorzystać do prezentacji ekranów Andon na hali produkcyjnej (TV) lub w biurze.

ImSupervisor

to interfejs przeznaczony dla nadzoru produkcji i służb utrzymania ruchu. Służy do podglądu rzeczywistych i historycznych stanów maszyn, zleceń produkcyjnych oraz informacji o operatorach na stanowiskach.

ImOperator

interfejs operatora (www) umieszczany przy stanowisku pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie i prezentacja rzeczywistych i historycznych stanów maszyn oraz zarządzanie zleceniami produkcyjnymi.

Cechy rozwiązania

ImProdis jest przykładem otwartego i dedykowanego systemu produkcyjnego budowanego w oparciu o standardy.

Cyfryzacja z wykorzystaniem ImProdis to modułowość i obiektowość nie tylko dla informatyków.

Out of the box

Rozwiązanie przygotowane do szybkiej i łatwej implementacji w niemal każdej organizacji i środowisku. To nowatorska perspektywa w ramach systemów zarządzania produkcją.

Konfigurowalność

System dostosowuje się do dojrzałości organizacyjnej zakładu. To niestandardowe podejście w myśleniu o współbieżnym rozwoju zarówno systemu jak i organizacji. Udostępniane są funkcjonalności, które są potrzebne tylko wtedy, gdy rzeczywiście są wymagane.

Skalowalność

Obszar objęty systemem może być dowolnie kształtowany i rozszerzany wraz ze wzrostem organizacji. To niekonwencjonalne rozwiązanie pozwala zarządzać zasięgiem według potrzeb klienta.

Rzeczywisty pomiar

Dane pochodzą z czujników, liczników i systemów sterowania maszyn oraz są wzbogacane o opisy kategorialne deklarowane przez Operatora. System opiera się o rzetelne dane z miejsc pomiarowych, co umożliwia analizę rzeczywistych wyników.

Analiza wskaźnikowa

System udostępnia strukturę raportów, przygotowaną przez konsultantów produkcyjnych według metodyki WCM. Wskaźniki w nich zawarte dopasowane są do potrzeb użytkowników na wszystkich poziomach organizacji.

Model operacyjny

Logiczny model zaimplementowany w systemie jest odzwierciedleniem rzeczywistej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dzięki czemu praca z systemem współgra z codzienną rutyną organizacji.

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

Typowe korzyści z wdrożenia ImProdis:

1

Wzrost efektywności

Rozwiązanie pomaga utrzymywać pracę stanowisk z najwyższą wydajnością i zapewnia wsparcie w konkurowaniu na wyższym poziomie zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia procesów.

2

Pewność realizacji

Zaplanowane działania są bezpośrednio przenoszone do systemu i rozdysponowane na konkretne gniazda produkcyjne, a sam proces realizacji podlega ciągłemu monitorowaniu.

3

Zrównoważony rozwój

Rozwój organizacji w zakresie stabilizacji procesów produkcyjnych oraz wzrostu efektywności (wydajności i dostępności) stanowisk. Postępujące zmiany są dopasowane do tempa rozwoju organizacji.

4

Zwiększenie elastyczności

Wzrost szybkości i elastyczności dzięki wiarygodnym danym z produkcji uzyskiwanym w czasie rzeczywistym. Wielokontekstowa analiza wspiera trafność i tempo podejmowania decyzji.

5

Redukcja kosztów

Precyzyjniejsza alokacja środków, budżetów na poprawę organizacji. Efektywniejsze zarządzanie kosztami środków trwałych. Obniżenie kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami oraz zmniejszenie ilości strat jakościowych.

6

Standaryzacja rozwiązań

Zwiększona efektywność łańcucha dostaw dzięki szybkiemu i niezawodnemu przepływowi informacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ustandaryzowanych systemów informatycznych.

Grzegorz Purzycki
Grzegorz Purzycki
CEO ImFactory

ImProdis – wsparcie i stworzenie warunków do rozwoju dla organizacji produkcyjnych

Przedstawiamy Państwu stworzone przez nasz zespół rozwiązanie wierząc, że to co robimy to przyszłość systemów produkcyjnych i bez nich żadna firma produkcyjna stawiająca sobie ambitne cele, nie będzie w stanie osiągnąć długofalowego sukcesu. Przygotowane rozwiązanie powstało w oparciu o doświadczenia i wiedzę naszych konsultantów, partnerów merytorycznych oraz użytkowników. Naszym głównym celem było opracowanie zestawu narzędzi warsztatowych oraz środków technicznych, jako wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji produkcyjnej i następnie jej utrzymaniu.
Paweł Firek
Paweł Firek
ImFactory Team

Efektywna cyfryzacja dzięki ImProdis

Oprogramowanie autorstwa ImFactory Team to efekt naszych wieloletnich doświadczeń z konfiguracją, implementacją oraz tworzeniem otwartych dedykowanych systemów wspierających przemysł. Jest to rozwiązanie bazujące na standardach ISA-95, stale rozwijane i poszerzane o nowe kategorie funkcjonalne

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji, jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Specjalistyczne moduły do AVEVA MES

System cyfrowego, mobilnego obiegu informacji i raportowania dla wsparcia procesów obchodów rozproszonych obiektów lub nadzoru zasobów wewnątrz zakładu produkcyjnego.
Narzędzie umożliwiające poprawianie efektywności zasobów produkcyjnych przez zaawansowaną diagnostykę dostępności maszyn.
Informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.
Elastyczny portal raportowo-analityczny wspierający narzędzia z grupy ImFactory.
Kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.

Jak działamy jako ImFactory AVEVA MES Competence Center CEE

  • diagnozujemy/weryfikujemy potrzeby organizacji
  • dobieramy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, modelujemy zmiany, oceniamy rentowność inwestycji w rozwiązanie
  • przygotowujemy ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
  • koordynujemy wdrożenie rozwiązań technicznych
  • wspieramy w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły